ประชุมเชิงปฏิบัติการ ITA Online

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 32 โรงเรียน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

 

×
ดูรูปภาพได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nswpesao2&set=a.1222766111406853

ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.