ชุดฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทย "อ่านได้ ลายมือสวย"

ชุดฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทย "อ่านได้ ลายมือสวย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยในชุดฝึกประกอบไปด้วย คำอ่านเขียน 15 ประเภท ได้แก่

Read more: ชุดฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทย "อ่านได้ ลายมือสวย"

การประชุมเชิงปฎิบัติการ IQA และ Google Classroom

การประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้คู่มือฯ และ Google Classroom ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance System)
ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: การประชุมเชิงปฎิบัติการ IQA และ Google Classroom

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ โดยมีนายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุม

Read more: ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียน

การคัดเลือกครูคณิตฯ ที่มีนวัตกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนฯ

การคัดเลือกครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่มีนวัตกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนให้คิดเลขเป็น คิดเลขคล่องเป็นแบบอย่างได้ ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563

Read more: การคัดเลือกครูคณิตฯ ที่มีนวัตกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนฯ

ประชุมจัดทำแผนการนิเทศ ปี 2564

การประชุมจัดทำแผนการนิเทศ โดย กลุ่มนิเทศฯ และ คณะ ก.ต.ป.น. 

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมจัดทำแผนการนิเทศ ปี 2564

การแข่งขัน Spelling Bee และ Speaking Skill ปี 2563

การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
การแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee) และการแข่งขันทักษะการพูด (Speaking Skill) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: การแข่งขัน Spelling Bee และ Speaking Skill ปี 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำร่างแผนนิเทศ ปี 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา

ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ฟลอร่าล์ฮิลล์ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีเหล่าศึกษานิเทศก์ และ คณะ ก.ต.ป.น. ร่วมประชุมจัดทำร่างแผนการนิเทศ

Read more: การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำร่างแผนนิเทศ ปี 2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ITA Online

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 32 โรงเรียน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมเชิงปฏิบัติการ ITA Online