อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ปฐมวัย)

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ "โรงเรียนสุจริต"

Read more: อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ปฐมวัย)

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกาา ภายใต้ชื่อ "โรงเรียนสุจริต" ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นางสาวกฤษณาพร สายรอด ศึกษานิเทศก์ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ณ โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้

Read more: ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2562

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562

Read more: การแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2562

ประชุมกรรมการสอบ NT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดประชุมกรรมการสอบ NT ณ ห้องประชุมลานนกยูง ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 นำทีมโดยนางสาวกฤษณาพร สายรอด ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ การประชุมแบ่งออกเป็น 2 รอบ 1.รอบเช้า กลุ่มอำเภอลาดยาว ชุมตาบง และแม่เปิน 2.รอบบ่าย กลุ่มอำเภอบรรพตพิสัย และแม่วงก์ โดยในการประชุมได้มีการชี้แจ้งถึงบทบาทหน้าที่ และการดำเนินการ ของกรรมการคุมสอบ ประธานสนามสอบ และผู้ประสานงานสนามสอบ

Read more: ประชุมกรรมการสอบ NT

ศึกษาดูงานเขตสุจริต ปี 2562

คณะบุคลการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

Read more: ศึกษาดูงานเขตสุจริต ปี 2562

สอบการอ่าน ป.1

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ดำเนินการจัดสอบการอ่าน ป.1 พร้อมกันทุกโรงเรียน

Read more: สอบการอ่าน ป.1

อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ปี 2562

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง โดยมี นายสมใจนึก เทียนสันต์ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติวิทยากรจาก นางบุณยาพร วัตจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลำพูน

Read more: อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ปี 2562

ตรวจข้อสอบ NT (อัตนัย)

ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดการประชุมเพื่อตรวจข้อสอบ NT (อัตนัย) ก่อนทำการส่งกระดาษคำตอบให้แก่ สพฐ. ต่อไป

Read more: ตรวจข้อสอบ NT (อัตนัย)

ประชุมกรรมการคุมสอบการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561

ประชุมคณะกรรมการคุมสอบการประเมินการอ่านป.1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมกรรมการคุมสอบการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561