ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตเพื่อประเมิน ITA

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ในวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตเพื่อประเมิน ITA

ประชุม ก.ต.ป.น.

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: ประชุม ก.ต.ป.น.

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง โดยมี ดร.เอกชัย จันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จาก ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรในการอบรม

Read more: อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา

การติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA)

ในวันที่ 5 กันยายน 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ต้อนรับ คณะทีมที่ปรึกษา IQA ประจำภูมิภาค ณ ห้องประชุมลานนกยูง ที่มาติดตามควาบคืบหน้า การดำเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย ทั้ง 6 กลุ่มโรงเรียน นำเสนอความคืบหน้า

Read more: การติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA)

การประชุมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการสร้างจิตสำนึก และความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: การประชุมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสมบุญ ทิพรังศรี ผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ) ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

Read more: การติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรม "เข้าแถวเคารพธงชาติ"

ภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ในวันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ สนามหญ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

Read more: กิจกรรม "เข้าแถวเคารพธงชาติ"

การติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA)

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ต้อนรับคณะติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA) ของทีมที่ปรึกษาระดับภูมิภาค ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

Read more: การติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA)

อบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ Boot Camp

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ตามแนวทาง Communicative Approach และ Active Learning อย่างเหมาะสมในบริบทของคนไทย ระหว่าง วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมเขาหลวง

Read more: อบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ Boot Camp