ประชุม ก.ต.ป.น.

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: ประชุม ก.ต.ป.น.

การประชุมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการสร้างจิตสำนึก และความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: การประชุมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ Boot Camp

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ตามแนวทาง Communicative Approach และ Active Learning อย่างเหมาะสมในบริบทของคนไทย ระหว่าง วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมเขาหลวง

Read more: อบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ Boot Camp

กิจกรรม "เข้าแถวเคารพธงชาติ"

ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เหล่าบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ร่วมกันทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

Read more: กิจกรรม "เข้าแถวเคารพธงชาติ"

ประชุมคณะกรรมการการนิเทศขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการการนิเทศขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ณ ห้องประชุมเขาหน่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Read more: ประชุมคณะกรรมการการนิเทศขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

กิจกรรม "ปฏิบัติธรรมนำสมาธิ"

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม "ปฏิบัติธรรมนำสมาธิ"

Read more: กิจกรรม "ปฏิบัติธรรมนำสมาธิ"