ประชุมเชิงปฏิบัติการ ITA Online

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 32 โรงเรียน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมเชิงปฏิบัติการ ITA Online

การประชุมเชิงปฎิบัติการ IQA และ Google Classroom

การประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้คู่มือฯ และ Google Classroom ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance System)
ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: การประชุมเชิงปฎิบัติการ IQA และ Google Classroom

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต ปีงบ 2563

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสุจริตในปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมลานนกยูง วันที่ 8 สิงหาคม 2563

Read more: ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต ปีงบ 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ โดยมีนายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุม

Read more: ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียน

กิจกรรมทำบุญวันพระ และจิตอาสาพัฒนาวัด

ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เหล่าเจ้าหน้าที่ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญวันพระ และปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดสระแก้ว ,วัดลาดยาว และวัดศรีสุธรรมาราม

Read more: กิจกรรมทำบุญวันพระ และจิตอาสาพัฒนาวัด

การคัดเลือกครูคณิตฯ ที่มีนวัตกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนฯ

การคัดเลือกครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่มีนวัตกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนให้คิดเลขเป็น คิดเลขคล่องเป็นแบบอย่างได้ ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563

Read more: การคัดเลือกครูคณิตฯ ที่มีนวัตกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนฯ

กิจกรรม ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA 2020

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรม ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA 2020 (เขตสุจริต)
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

Read more: กิจกรรม ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA 2020

การแข่งขัน Spelling Bee และ Speaking Skill ปี 2563

การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
การแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee) และการแข่งขันทักษะการพูด (Speaking Skill) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: การแข่งขัน Spelling Bee และ Speaking Skill ปี 2563

กิจกรรม จิตอาสาเลี้ยงอาหารเด็ก และบริจาคสิ่งของ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารเด็กและบริจาคสิ่งของ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี

Read more: กิจกรรม จิตอาสาเลี้ยงอาหารเด็ก และบริจาคสิ่งของ