Display # 
Title Author Hits
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Written by การเงิน 289
แบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Written by การเงิน 351
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Written by การเงิน 322
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by การเงิน 456
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 Written by การเงิน 622
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ปีงบประมาณ 2563 Written by การเงิน 510
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ ปีงบประมาณ 2562 Written by Plyfah 616
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Written by การเงิน 844
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ Written by การเงิน 852
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื่้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ Written by การเงิน 987