การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน(Thai School Lunch) รุ่นที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน(Thai School Lunch)

รุ่นที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุมลานนกยูง