การติดตามการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมฯ ครูแกนนำ อย.น้อย

สำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครสวรรค์
ติดตามการดำเนินกิจกรรมการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมฯ ครูแกนนำ อย.น้อย พร้อมทั้งให้ความรู้ เรื่องพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสม (ฉลากโภชนาการและสารปนเปิ้อนในอาหาร)
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วันที่ 15 ตุลาคม 2563

Read more: การติดตามการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมฯ ครูแกนนำ อย.น้อย

การติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

การติดตามเชิงประจักษ์
การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: การติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

การอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้น

การอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้น โครงการ “Sight for Kids” โดย สโมสรไลออนส์สากล ร่วมกับ บริษัท จอห์นสัน แอน จอห์นสัน จำกัด วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

Read more: การอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้น

Sight for Kids มอบแว่นตาเด็ก

Sight for Kids โครงการสายตาดี เพื่อเยาวชนของชาติ โดย สโมสรไลออนส์สากล
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: Sight for Kids มอบแว่นตาเด็ก

แข่งวิ่ง 31 ขา

การแข่งขันวิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนลดายาววิทยาคม
โดยมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 3 ทีม คือ

Read more: แข่งวิ่ง 31 ขา

วิ่ง 31 ขา

การแข่งขันวิ่ง 31 ขา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 3 ทีม คือ
1.ทีมโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง A
2.ทีมโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง B
3.ทีมโรงเรียนบ้านหนองไม้
โดยการแข่งขันจัดขึ้นที่ ณ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง

Read more: วิ่ง 31 ขา

อบรม Thai School Lunch

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน จัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมลานนกยูง โดยมี นายอุทัย ชังชั่ว เป็นวิทยากรนำในการอบรม

Read more: อบรม Thai School Lunch

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

พิธีมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560