แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567)