กิจกรรม PLC ผู้บริหารสถานศึกษา โครงการเขตสุจริต

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
หลังจากการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน EIT กิจกรรม PLC ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ของตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำจากการประเมิน ITA Online ปีงบประมาณ 2563

×
ดูรูปภาพได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nswpesao2&set=a.1478421779174617

ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session is invalid because the user logged out.