กิจกรรม PLC ผู้บริหารสถานศึกษา โครงการเขตสุจริต

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
หลังจากการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน EIT กิจกรรม PLC ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ของตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำจากการประเมิน ITA Online ปีงบประมาณ 2563

Read more: กิจกรรม PLC ผู้บริหารสถานศึกษา โครงการเขตสุจริต

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ CSR

บุคลากร สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นำโดยนายจันทบูรณ์ เขตการ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และนายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ณ วัดลาดยาว และ โรงเรียนไตรประชาสามัคคี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564

Read more: กิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ CSR

กิจกรรม PLC (นำเสนอ) โครงการเขตสุจริต

สืบเนื่องจากวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่บุคลากรของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ร่วมกันทำกิจกรรม PLC เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหา และแนวทางแก้ไข ของตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำ จากผลการประเมิน ITA Online ของปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา
โดยในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เป็นการนำเสนอวิธีการและแนวทางการแก้ไขข้างต้น

Read more: กิจกรรม PLC (นำเสนอ) โครงการเขตสุจริต

ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ITA Online 2564

สพป.นครสวรรค์ เขต  2 จัดประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online ปี 2564 

ในวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ITA Online 2564

กิจกรรม 5ส. โครงการเขตสุจริต

กิจกรรม 5ส.
ของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Read more: กิจกรรม 5ส. โครงการเขตสุจริต

กิจกรรมทำบุญวันพระ

ในวันพระ วันที่ 24 มิถุนายน 2564
นายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พร้อมกับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ วัดลาดยาว

Read more: กิจกรรมทำบุญวันพระ

กิจกรรม PLC โครงการเขตสุจริต

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (PLC)
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมลานนกยูง
โดยมีบุคลากรของทำสำนักเขต เข้าร่วมทำกิจกรรม

Read more: กิจกรรม PLC โครงการเขตสุจริต

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
บุคลากรของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นำโดยนายเสถียร ตรีศรี ผอ.สพป.นว.2 ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

Read more: กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ