Subcategories

Display # 
Title Author Hits
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563 Written by Plyfah 159
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562 Written by Plyfah 527
การตรวจ ติดตาม ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 Written by Plyfah 624
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561 Written by Plyfah 1544
ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน Written by Plyfah 815
การประชุมผู้รับผิดชอบแบบติดตามและประเมินผล Written by Plyfah 824
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560 Written by Plyfah 1156
วิธีการเข้าระบบ e-MES Written by admin Top 7099
งานพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Written by admin Top 1302
งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ Written by admin Top 1098
งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ Written by admin Top 1057
ผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ Written by admin Top 1048
รายงานผลการติดตามและประเมินดำเนินงานผลจุดเน้น58ระยะที่2สพฐ Written by admin Top 1184
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 Written by admin Top 1146
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Written by Plyfah 518
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by Plyfah 660
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 Written by Plyfah 550
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 Written by Plyfah 511