ตัวอย่างแบบฟอร์ม แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์