บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สามารถดาวน์โหลดโดยตรงได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1rTHcHwCNuX9rdKbA4PbESu4rhERwCuWR/view