วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปี 2562

วิสัยทัศน์ (VISION)
   เป็นองค์กรยุคใหม่ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2565

พันธกิจ (MISSION)
   1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา
   2. พัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
   4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

ค่านิยม (VALUE)
   “รู้” คือ ปัญญา มีความรู้ความเข้าใจในงานที่จะต้องทำ
   “รัก” คือ การมีความรัก ความพอใจในงานที่จะต้องทำนั้น
   “สามัคคี” คือ การร่วมกันทำงานด้วยความจริงใจ อย่างพร้อมเพรียงกัน
   “มีจิตสาธารณะ” คือ การตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน

วัฒนธรรมองค์กร
   พอเพียง เรียนรู้ สู้งาน สานสัมพันธ์

เป้าประสงค์หลัก (GOALS)
   1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่นเน้นผลสัมฤทธิ์
   3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
   4. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์(Strategic)
   1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
   2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
   3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา
   4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
   5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

รายละเอียดโครงการ ในกลยุทธ์
 

Privacy Policy

 

This page outlines what personal data is collected , how it is stored, whether it is transferred to third-parties, and how to request deletion of this data.

Logging into your Social Media Account through our Plugins

We do not store or collect any data obtained when logging into your Facebook account through one of our plugins. The information obtained through these logins stays on your website and is stored there. It is not stored on our web server or shared with any other third parties.

บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ..2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

Read more: บทบาทหน้าที่

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปี 2561

วิสัยทัศน์ (VISION)

          เป็นองค์กรยุคใหม่ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2565

Read more: วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปี 2561