ผู้บริหาร สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ปี 2563

 

นายเสถียร ตรีศรี
ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

นายจันทบูรณ์ เขตการ
รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร : 081-2834873
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ
รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร : 0812814046
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์
รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร : 0843804499
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

Privacy Policy

 

This page outlines what personal data is collected , how it is stored, whether it is transferred to third-parties, and how to request deletion of this data.

Logging into your Social Media Account through our Plugins

We do not store or collect any data obtained when logging into your Facebook account through one of our plugins. The information obtained through these logins stays on your website and is stored there. It is not stored on our web server or shared with any other third parties.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (ข้อบังคับคุรุสภา.PDF)ข้อบังคับคุรุสภา.PDF[ ]93 kB
Download this file (คำสั่ง สพฐ.921-2561 -ยกเลิก มฐ.และตชว.เทคโนโลยีของสาระการงานฯ.pdf)คำสั่ง สพฐ.921-2561 -ยกเลิก มฐ.และตชว.เทคโนโลยีของสาระการงานฯ.pdf[ ]235 kB
Download this file (คำสั่ง สพฐ.922-2561-การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรฯ 2551.pdf)คำสั่ง สพฐ.922-2561-การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรฯ 2551.pdf[ ]242 kB
Download this file (คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์.pdf)คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์.pdf[ ]369 kB
Download this file (คำสั่ง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด.pdf)คำสั่ง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด.pdf[ ]410 kB
Download this file (งานสารบรรณ.pdf)งานสารบรรณ.pdf[ ]3211 kB
Download this file (ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf)ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf[ ]605 kB
Download this file (ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf)ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf[ ]3227 kB
Download this file (ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf)ตัวชี้วัดสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf[ ]8950 kB
Download this file (ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา.pdf)ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา.pdf[ ]499 kB
Download this file (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf[ ]296 kB
Download this file (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560.PDF)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560.PDF[ ]59 kB
Download this file (ประกาศจุดเน้นปีงบ62.pdf)ประกาศจุดเน้นปีงบ62.pdf[ ]770 kB
Download this file (ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินงานการประกัน2561.pdf)ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินงานการประกัน2561.pdf[ ]338 kB
Download this file (พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560.pdf)พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560.pdf[ ]286 kB
Download this file (พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539.pdf)พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539.pdf[ ]84 kB
Download this file (พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและพิจารณาคดีศาลปกครองพ.ศ.2542.pdf)พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและพิจารณาคดีศาลปกครองพ.ศ.2542.pdf[ ]360 kB
Download this file (พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539.pdf)พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539.pdf[ ]188 kB
Download this file (พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561.PDF)พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561.PDF[ ]178 kB
Download this file (พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561.pdf)พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561.pdf[ ]547 kB
Download this file (พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ.2499.pdf)พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ.2499.pdf[ ]887 kB
Download this file (พรบ.การศึกษาภาคบังคับ (ฉบับที่1) 2545.pdf)พรบ.การศึกษาภาคบังคับ (ฉบับที่1) 2545.pdf[ ]37 kB
Download this file (พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2) 2545.pdf)พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2) 2545.pdf[ ]44 kB
Download this file (พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ.pdf)พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ.pdf[ ]134 kB
Download this file (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562.pdf)พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562.pdf[ ]335 kB
Download this file (พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)2553.pdf)พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)2553.pdf[ ]68 kB
Download this file (พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)2562.pdf)พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)2562.pdf[ ]156 kB
Download this file (พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546.pdf)พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546.pdf[ ]160 kB
Download this file (พรบการศึกษา 2553.pdf)พรบการศึกษา 2553.pdf[ ]68 kB
Download this file (พรบการศึกษา 62.PDF)พรบการศึกษา 62.PDF[ ]147 kB
Download this file (พรบการศึกษา.pdf)พรบการศึกษา.pdf[ ]221 kB
Download this file (พรบคุ้มครองเด็ก.pdf)พรบคุ้มครองเด็ก.pdf[ ]309 kB
Download this file (พรบระเบียบข้าราชการฯ รวมฉบับปรับปรุง.pdf)พรบระเบียบข้าราชการฯ รวมฉบับปรับปรุง.pdf[ ]404 kB
Download this file (พรบระเบียบข้าราชการฯ2553.pdf)พรบระเบียบข้าราชการฯ2553.pdf[ ]244 kB
Download this file (มาตรฐานการศึกษา 2561.pdf)มาตรฐานการศึกษา 2561.pdf[ ]1611 kB
Download this file (มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf)มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560).pdf[ ]1656 kB
Download this file (ยุทธศาสตร์การทรวงศึกษาธิการ.pdf)ยุทธศาสตร์การทรวงศึกษาธิการ.pdf[ ]244 kB
Download this file (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.PDF)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.PDF[ ]908 kB
Download this file (ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา.PDF)ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา.PDF[ ]138 kB
Download this file (ระเบียบข้าราชการฯ 2547.pdf)ระเบียบข้าราชการฯ 2547.pdf[ ]254 kB
Download this file (สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์).pdf)สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับสมบูรณ์).pdf[ ]790 kB
Download this file (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551_TH Version.pdf)หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551_TH Version.pdf[ ]6352 kB
Download this file (หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ.pdf)หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ.pdf[ ]1112 kB
Download this file (แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.pdf)แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.pdf[ ]812 kB
Download this file (แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร.pdf)แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร.pdf[ ]8950 kB
Download this file (แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา2561.pdf)แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา2561.pdf[ ]1030 kB
Download this file (แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์.pdf)แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์.pdf[ ]3283 kB
Download this file (แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้.pdf)แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้.pdf[ ]7012 kB

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปี 2562

วิสัยทัศน์ (VISION)
   เป็นองค์กรยุคใหม่ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2565

พันธกิจ (MISSION)
   1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา
   2. พัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
   4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

ค่านิยม (VALUE)
   “รู้” คือ ปัญญา มีความรู้ความเข้าใจในงานที่จะต้องทำ
   “รัก” คือ การมีความรัก ความพอใจในงานที่จะต้องทำนั้น
   “สามัคคี” คือ การร่วมกันทำงานด้วยความจริงใจ อย่างพร้อมเพรียงกัน
   “มีจิตสาธารณะ” คือ การตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน

วัฒนธรรมองค์กร
   พอเพียง เรียนรู้ สู้งาน สานสัมพันธ์

เป้าประสงค์หลัก (GOALS)
   1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่นเน้นผลสัมฤทธิ์
   3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
   4. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์(Strategic)
   1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
   2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
   3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา
   4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
   5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

รายละเอียดโครงการ ในกลยุทธ์
 

ผู้บริหาร สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ปี 2562

นายสัญชัย พวงมาลี
ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร :  098-7487419
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายจันทบูรณ์ เขตการ
รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร : 081-2834873
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายสมใจนึก เทียนสันต์
รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร : 081-7071159
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปี 2561

วิสัยทัศน์ (VISION)

          เป็นองค์กรยุคใหม่ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2565

Read more: วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปี 2561