สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ปีงบประมาณ 2563 15 July 2020
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ ปีงบประมาณ 2562 15 July 2020
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ 15 July 2020
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 15 July 2020
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 15 July 2020
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 15 July 2020
รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 15 July 2020
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14 July 2020
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 14 July 2020
รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2563 14 July 2020
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23 June 2020
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2562 19 June 2020
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 18 June 2020
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562 18 June 2020
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2563 06 July 2019