คู่มือการปฎิบัติงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 2

 

คู่มือกลุ่ม

กลุ่มอำนวยการ - คู่มือกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - คู่มือกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา -  คู่มือกลุ่ม
กลุ่มนโยบายและแผน - คู่มือกลุ่ม
กลุ่มบริหารงานบุคคล - คู่มือกลุ่ม
หน่วยตรวจสอบภายใน - คู่มือกลุ่ม
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา - คู่มือกลุ่ม
กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา - คู่มือกลุ่ม
กลุ่มกฎหมายและคดี - คู่มือกลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -  คู่มือกลุ่ม

 

คู่มือรายบุคคล

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - คู่มือกลุ่ม

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นางวีรยา ชูหนู
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม

 - งานบัญชี วิเคราะห์ ติดตาม กำกับดูแลงานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คลิก

ชื่อ : นางสาวพรพรรณ กรอกรวม
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 - การควบคุมเงินงบประมาณ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
คลิก

ชื่อ : นางรัตติยา วานิชสวัสดิ์วิชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

 - เบิกพัสดุของโรงเรียน - ที่ราชพัสดุ
คลิก

ชื่อ : นางยุวดี เกษแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 - การรับ-จ่าย-นำส่งเงิน การจัดทำงบเดือน
คลิก

ชื่อ : นางสาวอรณิชชา นุ่มวาที
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 - เงินยืม - ค่าใช้สอย
 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
คลิก

ชื่อ : นายจีรภัทร์ บัวพันธุ์สิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 - การเบิกจ่ายเงินพนักงานราชการ ค่าจ้างชั่วคราว
 - งานเกษียณอายุราชการ
คลิก

ชื่อ : นางสาวเกศแก้ว เกนเกตุกร
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 - งานบัญชี
คลิก

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - คู่มือกลุ่ม

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นายปรีชา ภักดีไตรรัตน์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม

 - วิเคราะห์ ติดตาม กำกับดูแลงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คลิก

ชื่อ : นางแพรวตา สัญญพล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 - ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 - งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 - งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
คลิก

ชื่อ : นางกรพัฒน์ แตงทิพย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 - งานธุรการ งานส่งเสริมกิจกรรมพิเศษและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 - งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
คลิก

ชื่อ : นายเอกลาภ จู้อี้
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (นักจิตวิทยาโรงเรียน)

 - งานระบบดูแบช่วยเหลือนักเรียน
 - งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
คลิก

ชื่อ : นางสาวจีรภรณ์ สุขสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 - งานธุรการ
คลิก

 กลุ่มนโยบายและแผน - คู่มือกลุ่ม

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นายตระกูล ทองทักษิณ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม

 - วิเคราะห์ ติดตาม กำกับ ดูแลงานในกลุ่มนโยบายและแผน
คลิก

ชื่อ : นางยุภา พวงทอง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 - งานนโยบายและแผน
คลิก

ชื่อ : นางอรสา ศรีชมภู
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 - งานวิเคราะห์งบประมาณ
คลิก

ชื่อ : นางเสาวนีย์ ยี่สุ่น
ตำแหน่ง : นักวิเคราห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 - งานวิเคราะห์งบประมาณ
 - งานนโยบายและแผน
คลิก

ชื่อ : นายปราโมทย์ กลิ่นด้วง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 - งานข้อมูลสารสนเทศ 
 - งานวิเคราะห์งบประมาณ

คลิก

ชื่อ : นายนฤพน สดสี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 - งานติดตามและประเมินผล
คลิก

ชื่อ : นายสำราญ แก้ววิเชียร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 - งานวิเคราะห์งบประมาณ งานธุรการ
คลิก

 กลุ่มบริหารงานบุคคล - คู่มือกลุ่ม

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นางสาวตติยา ว่องวิกย์การ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 - วิเคราะห์ ติดตาม กำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล
 - การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
คลิก

ชื่อ : นางวรรณา ทรัพย์ศรี
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 - การขอมีวิทยฐานะ ทุกกลุ่มสาระ
คลิก

ชื่อ : นางดิรัตน์ ลองอ่ำ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 - งาน จ.18 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คลิก

ชื่อ : นายธเนศ ถิ่นใหญ่
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 - งานอัตรากำลัง

คลิก

คลิก

ชื่อ : นางนงค์ลักษณ์ เหล่าชัย
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 - งานย้ายสายครูผู้สอน การขอช่วยราชการ
คลิก

ชื่อ : นางปัทมา สุขาบูรณ์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 - การเลื่อนขั้นเงินเดือน
คลิก

ชื่อ : นางนฤมล ชมเย็น
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 - งานทะเบียนประวัติ งานจัดทำบัตรข้าราชการ
คลิก

ชื่อ : นางปารณีย์ ทองแกมแก้ว
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 - งานย้ายผู้บริหารสถานศึกษา,การขออนุญาตไปต่างประเทศ
คลิก

 หน่วยตรวจสอบภายใน - คู่มือกลุ่ม

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นางสาวสมจิตร เขียวสนวน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : รักษาการ ผู้อำนวยการหน่วย

 - ตรวจสอบ การเงินบัญชี พัสดุ สพป.นว.2/โรงเรียนในสังกัด
คลิก

ชื่อ : นางสาววราภรณ์ พันธุ์แจ่ม
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 - ธุรการ
คลิก

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา - คู่มือกลุ่ม

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นางสาวกฤษณาพร สายรอด
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม

 - วิเคราะห์ ติดตาม กำกับ ดูแล กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
คลิก

ชื่อ : นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 - กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล, กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 - กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์,งานสื่อและเทคโนโลยี
คลิก

ชื่อ : นางวาณี ฝนทั่ง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 - กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
 - กลุ่มสาระภาษาไทย,กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
คลิก

ชื่อ : นางสาวมุจรินทร์ นวะมะวัฒน์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 - กลุ่มงานแนะแนว, สหกรณ์โรงเรียน, งานประกันคุณภาพภายใน
 - การจัดการขยะน้ำเสีย,ประวัติศาสตร์,เศรษฐศาสตร์
คลิก

ชื่อ : นายพินิจ เชื้อแพ่ง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 - โรงเรียนในฝัน. การจัดการสอนแบบคิดวิเคราะห์, กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
คลิก

ชื่อ : นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 - กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล, กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ, โรงเรียนดีประจำตำบล
คลิก

ชื่อ : นางรุจิรา มธุรส 
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 - งานเด็กปฐมวัย
คลิก

ชื่อ : นางสาวขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 - กลุ่มงานสาระภาษาไทย
คลิก

ชื่อ : นางสาวรัชญา โลหะกาลก
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 - งานเด็กปฐมวัย
คลิก

ชื่อ : นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 - งานสุขภาวะ โภชนาการ อนามัย
คลิก

ชื่อ : นางสาวศศินาถ นุชเกษม
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 -
คลิก

ชื่อ : นางสาวพิมรัตน์ งามเมือง
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ

 - งานธุรการ  คลิก

ชื่อ : นางสาววรกานต์ เก่งถิ่นดง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 - งานธุรการ
คลิก

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - คู่มือกลุ่ม

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นายปราโมทย์ กลิ่นด้วง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอม
ปฏิบัติหน้าที่ : รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 - กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี,กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 - งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน,กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล

คลิก

คลิก

ชื่อ : นายพสธร นามสง่า
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 - งานสื่อและเทคโนโลยี งานข้อมูลสารสนเทศ
คลิก

 กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา - คู่มือกลุ่ม

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นางธนพร เต็มเต๊ะ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม

 - งานพัฒนาบุคลากร
คลิก

 กลุ่มกฎหมายและคดี - คู่มือกลุ่ม

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นายพีรวิชญ์ เฮงหวาน
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ

 - งานวินัยและนิติการ
คลิก

 กลุ่มอำนวยการ - คู่มือกลุ่ม

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ งานที่รับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน

ชื่อ : นายชรินทร์ เกตุเนตร
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่ม

 - วิเคราะห์ ติดตาม กำกับดูแลงานในกลุ่มอำนวยการ
 - หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 - งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 - งานเครือข่ายประชาสัมพันธ์
คลิก , คลิก

ชื่อ : นางสาววรรณวิไล ทรัพย์เกษมชัย
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

 - หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและสวัสดิภาพฯ
 - มาตรการประหยัดพลังงาน
 - ควบคุมภายใน
 คลิก

ชื่อ : นางสาวพจนีย์ คงสัตรา
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด

 - งานธุรการ
คลิก

ชื่อ : นายวิริยะ เกษแก้ว
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 - งานธุรการ
คลิก

ชื่อ : นายฉัตรชนกร นิลเนตร์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 - กลุ่มงานบริหารทั่วไป การลงเวลาปฏิบัติราชการ
 - งานยานพาหนะ งานประชุม เวรรักษาการณ์
คลิก

ชื่อ : นางสาวพัชรี ตามแต่รัมย์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

 
คลิก