Display # 
Title Author Hits
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563 Written by Plyfah 417
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ Written by Plyfah 1702
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2563 Written by Plyfah 1171
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2561 Written by Plyfah 2111
ประกาศ นโยบายการบริหารงานบุคคล Written by Plyfah 986
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ปี 2562 Written by Plyfah 981
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ปี 2563 Written by Plyfah 1220
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต Written by Plyfah 651
ขั้นตอนการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล Written by Plyfah 3515
ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ Written by Plyfah 3178