Display # 
Title Author Hits
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้น ป.6 ม.3 และม.6 ปี 2562 Written by admin Top 6954
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2561 Written by Plyfah 956
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ Written by Plyfah 875
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Written by Plyfah 905
ประกาศ นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ Written by Plyfah 798
ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน Written by Plyfah 817
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Written by Plyfah 737
ประกาศ มาตรการการมีส่วนร่วมของคณะติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา Written by Plyfah 713
ประกาศ แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ (www.nsw2.go.th) ปี 2562 Written by Plyfah 527
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562 Written by Plyfah 1279