Display # 
Title Author Hits
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563 Written by Plyfah 79
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ ปี 2563 Written by Plyfah 96
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Written by Plyfah 98
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Written by Plyfah 100
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 Written by Plyfah 130
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2564 Written by Plyfah 148
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 Written by Plyfah 378
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2563 Written by Plyfah 138
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Written by Plyfah 113
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ปี 2564 Written by Plyfah 521