คู่มือการดำเนินกิจกกรมบริษัทสร้างการดี คู่มือการดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมืองดี และ คู่มือ ITA

คู่มือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการโรงเรียนสุจริต โดยโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดคู่มือเพื่อใช้ศึกษาในการดำเนินกิจกรรม

โดยเข้าไปที่ http://web.uprightschool.net/xeksar-khumux

หรือดาวน์โหลด

- คู่มือการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี --> คลิกดาวน์โหลด

- คู่มือการดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมืองดี --> คลิกดาวน์โหลด

- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ --> คลิกดาวน์โหลด