การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

1. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

การนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ลำดับ 1  ( สูงมาก = 16)

การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม

ลำดับ 1  ( สูงมาก = 16)

การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ำมัน

ลำดับ 1  ( สูงมาก = 16)

การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ

ลำดับ 2  ( สูงมาก = 12)

ช่วยให้ญาติ/คนสนิท/ครอบครัวได้รับเหมาก่อสร้าง

ลำดับ 2  ( สูงมาก = 12)

 

2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  2.1  กิจกรรมสร้างความตระหนัก/ให้ความรู้

  2.2  การขอใช้รถในระบบ AMSS

  2.3  ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  2.4  ประกาศการสรรหาบุคลากร

  2.5  ประกาศมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง