การออกหนังสือรับรองการกู้เงิน และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน