แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน