หลักสูตรต้านทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ต้านการทุจริต

เพื่อให้สถานศึกษานำไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนโดยนำไปจัดทำเป็นรายวิชาเพื่อเติมของโรงเรียน นำไปใช้ในลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และนำไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(สาระหน้าที่พลเมือง)

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=18575