Display # 
Title Author Hits
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ปี 2564 Written by Plyfah 137
รับสมัครครูอัตราจ้าง (อังกฤษ) โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ Written by Plyfah 566
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 Written by Plyfah 1820
การคัดเลือก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 Written by Plyfah 686
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย Written by Plyfah 593
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร Written by Plyfah 806
กฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Written by Plyfah 764
สื่อสร้างสรรค์สังคมสุจริต Written by Plyfah 898
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2563 Written by Plyfah 1316
ประกาศ รับย้าย-รับโอน มาเป็นตำแหน่ง 38 ค. (2) Written by Plyfah 1438