Display # 
Title Author Hits
รวมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (PA) Written by Plyfah 131
ประกาศ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564(เพิ่มเติม) Written by Plyfah 135
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563 Written by Plyfah 241
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ ปี 2563 Written by Plyfah 250
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Written by Plyfah 250
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Written by Plyfah 247
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 Written by Plyfah 320
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2564 Written by Plyfah 370
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 Written by Plyfah 644
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2563 Written by Plyfah 338