Display # 
Title Author Hits
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 Written by Plyfah 166
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับชั้น ป.6 ม.3 และม.6 ปี 2562 Written by admin Top 817
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2561 Written by Plyfah 109
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ Written by Plyfah 89
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Written by Plyfah 91
ประกาศ นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ Written by Plyfah 54
ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน Written by Plyfah 87
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Written by Plyfah 65
ประกาศ มาตรการการมีส่วนร่วมของคณะติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา Written by Plyfah 54
ประกาศ แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ (www.nsw2.go.th) ปี 2562 Written by Plyfah 53