แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซม โดยวิธีตกลงราคา (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2559)

แบบฟอร์มประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซม (งบประตุ้นเศรษฐกิจ) โดยวิธีตกลงราคา