ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื่้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์