เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รูปแบบการเรียนการสอน แบบสองภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ชื่อเรื่อง                      : รายงานการพัฒนาครูโดยชุดฝึกอบรม เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนแบบสองภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ชื่อผู้รายงาน                : นางสาวภัทรภรณ์  น้อยกอ

ปีที่ทำการศึกษา           : 2561