บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของ นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร)

บทคัดย่อ

 

เรื่อง  รายงานการประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร)

ผู้รายงาน  นายธรรมนูญ   ปรีดาธวัช  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ ชำนาญการ   โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร)  

ปีการศึกษา  2561

รายงานผลการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร)   มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร)   2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร)  3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร) 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ  รวม  148  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ดังนี้  ได้แก่   ข้าราชการครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) จำนวน 10  คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน 1  คน นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) จำนวน  80  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) จำนวน  7  คน   ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๙ (วัดสังขวิจิตร) จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม  ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า  (Rating  scaleระดับ  จำนวน 3 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ความเห็นของ นักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร) โดยการหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

 

ผลการศึกษาพบว่า

ผลการประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ประเมิน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านกระบวนการ  เป็นอันดับแรก รองลงมา ด้านผลผลิต   ด้านปัจจัยนำเข้า  และ ด้านบริบท ตามลำดับ

  1. ผลการประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร) ด้านบริบท พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อผ่านเกณฑ์ประเมิน
  2. ผลการประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร) ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อทุกข้อผ่านเกณฑ์ประเมิน
  3. ผลการประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร) ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อผ่านเกณฑ์ประเมิน   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก    
  4. ผลการประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร) ด้านผลผลิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   ผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อผ่านเกณฑ์ประเมิน  
Attachments:
Download this file (บทคัดย่อ.doc)บทคัดย่อ.doc[ ]44 kB