บทคัดย่อ การประเมินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเปราะ

ชื่อเรื่องการประเมิน

:

การประเมินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเปราะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ชื่อผู้ประเมิน

:

นายพิพัฒน์ โพธิ์ยา

ปีที่ประเมิน

:

ปีการศึกษา 2561

 

บทคัดย่อ

           การประเมินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเปราะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มีวัตถุประสงค์ของการประเมินคือ เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (Input Evaluation) ประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ (Process Evaluation) และประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประชากร จำนวน 123 คน ประกอบด้วย คณะครู จำนวน 6 คน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 55 คน คณะกรรมการสถานศึกษา-ขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 55 คน กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย คณะครู จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ได้มาโดยการเปิดตารางสำเร็จรูปของ Krejcie, & Morgan นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 18 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 18 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selecting) บับที่ 3) ษาปีที่ 3 ึกษาปีที่ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือ แบบสอบถามฉบับที่ 1-12 ใช้ประเมินด้านบริบท ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ประเมินด้านกระบวนการ และประเมินด้านผลผลิต การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการประเมิน

ผลการประเมินของประเด็นการประเมินทุกประเด็นและภาพรวมของโครงการโดยจำแนกได้ ดังนี้

  1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเปราะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเปราะ มีความต้องการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโดยรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกัน
  2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเปราะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเปราะ มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเปราะ ภาพรวมมีความเหมาะสมความเพียงพออยู่ในระดับมากสอดคล้องกัน
  3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเปราะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า คณะครูโรงเรียนบ้านเปราะ มีความคิดเห็นว่า ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากสอดคล้องกัน
  4. ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเปราะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า

               4.1 การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ สุขนิสัยที่ดี พฤติกรรมการมีมารยาทในการรับประทานอาหารของนักเรียนในการนำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านเปราะ คณะครู มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติโดยรวมมากที่สุดสอดคล้องกัน

               4.2 ความพึงพอใจต่อโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเปราะ ของคณะครูมีความคิดเห็นว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดสอดคล้องกัน

Attachments:
Download this file (บทคัดย่อ - Copy.doc)บทคัดย่อ - Copy.doc[ ]57 kB