บทคัดย่อ การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีทอง

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีทอง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้ประเมิน นางสาวสายสมร ส่งศรี

บทคัดย่อ

     รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีทอง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของ
สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ในองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context Evaluation) ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต
(Product Evaluation) ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน ๗ คน ครู จำนวน ๙ คน นักเรียน จำนวน ๗๔ คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๕๕ คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

      ผลการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต ๒ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน
ในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้
      1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
      2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
      3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
      4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน
และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

Attachments:
Download this file (บทคัดย่อ.pdf)บทคัดย่อ.pdf[ ]65 kB

บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของ นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร)

บทคัดย่อ

 

เรื่อง  รายงานการประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของ

นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร)

ผู้รายงาน  นายธรรมนูญ   ปรีดาธวัช  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ ชำนาญการ   โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร)  

ปีการศึกษา  2561

รายงานผลการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร)   มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร)   2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร)  3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร) 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ  รวม  148  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ดังนี้  ได้แก่   ข้าราชการครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) จำนวน 10  คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน 1  คน นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) จำนวน  80  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) จำนวน  7  คน   ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๙ (วัดสังขวิจิตร) จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม  ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า  (Rating  scaleระดับ  จำนวน 3 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ความเห็นของ นักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อโครงการเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร) โดยการหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

 

ผลการศึกษาพบว่า

ผลการประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ประเมิน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านกระบวนการ  เป็นอันดับแรก รองลงมา ด้านผลผลิต   ด้านปัจจัยนำเข้า  และ ด้านบริบท ตามลำดับ

  1. ผลการประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร) ด้านบริบท พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อผ่านเกณฑ์ประเมิน
  2. ผลการประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร) ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละข้อทุกข้อผ่านเกณฑ์ประเมิน
  3. ผลการประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร) ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อผ่านเกณฑ์ประเมิน   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก    
  4. ผลการประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร) ด้านผลผลิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   ผ่านเกณฑ์ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้อผ่านเกณฑ์ประเมิน  
Attachments:
Download this file (บทคัดย่อ.doc)บทคัดย่อ.doc[ ]44 kB

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รูปแบบการเรียนการสอน แบบสองภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ชื่อเรื่อง                      : รายงานการพัฒนาครูโดยชุดฝึกอบรม เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนแบบสองภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ชื่อผู้รายงาน                : นางสาวภัทรภรณ์  น้อยกอ

ปีที่ทำการศึกษา           : 2561

บทคัดย่อ การประเมินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเปราะ

ชื่อเรื่องการประเมิน

:

การประเมินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเปราะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ชื่อผู้ประเมิน

:

นายพิพัฒน์ โพธิ์ยา

ปีที่ประเมิน

:

ปีการศึกษา 2561

 

บทคัดย่อ

           การประเมินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเปราะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มีวัตถุประสงค์ของการประเมินคือ เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ (Input Evaluation) ประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ (Process Evaluation) และประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประชากร จำนวน 123 คน ประกอบด้วย คณะครู จำนวน 6 คน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 55 คน คณะกรรมการสถานศึกษา-ขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 55 คน กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย คณะครู จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ได้มาโดยการเปิดตารางสำเร็จรูปของ Krejcie, & Morgan นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 18 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 18 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selecting) บับที่ 3) ษาปีที่ 3 ึกษาปีที่ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือ แบบสอบถามฉบับที่ 1-12 ใช้ประเมินด้านบริบท ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ประเมินด้านกระบวนการ และประเมินด้านผลผลิต การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการประเมิน

ผลการประเมินของประเด็นการประเมินทุกประเด็นและภาพรวมของโครงการโดยจำแนกได้ ดังนี้

  1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเปราะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเปราะ มีความต้องการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโดยรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกัน
  2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเปราะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเปราะ มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเปราะ ภาพรวมมีความเหมาะสมความเพียงพออยู่ในระดับมากสอดคล้องกัน
  3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเปราะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า คณะครูโรงเรียนบ้านเปราะ มีความคิดเห็นว่า ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากสอดคล้องกัน
  4. ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเปราะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า

               4.1 การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ สุขนิสัยที่ดี พฤติกรรมการมีมารยาทในการรับประทานอาหารของนักเรียนในการนำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านเปราะ คณะครู มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติโดยรวมมากที่สุดสอดคล้องกัน

               4.2 ความพึงพอใจต่อโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเปราะ ของคณะครูมีความคิดเห็นว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดสอดคล้องกัน

Attachments:
Download this file (บทคัดย่อ - Copy.doc)บทคัดย่อ - Copy.doc[ ]57 kB