เอกสารประกอบการประชุมชิงปฏิบัติการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2562