แจ้งโอนเงิน 9 มี.ค.64

คชจ.ประชุมวิเคราะห์แผน,อบรมขยายผล,ค่าพาหนะรับส่งนร.,เงินเดือนพี่เลี้ยงฯ,เงินเดือนธุรการ9000