แจ้งโอนเงิน 23 มี.ค.64

เงินยืม,ค่าพาหนะ,ประชุมผู้บริหาร,ราชการตามนโยบายเร่งด่วน,ค่าพาหนะกรณียุบฯ