แจ้งโอนเงิน 23 ก.พค.64(ค่าเช่าบ้าน,คชจ.ต่างๆ

ค่าเช่าบ้าน,คชจ.ต่างๆ,เงินยืม,ค่ารักษา,ค่าการศึกษา