แบบบันทึกข้อความกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล รพ.เอกชน (ไข้ใน)