แบบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน

แบบรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ส่งรายงานทุกวันที่ 5 ของเดือนนับแต่วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จนกว่างานจะแล้วเสร็จ