E-Money
E-Form

อรมเชิงปฏิบัติการ "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

โครงการฝึกอรมเชิงปฏิบัติการ "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียน วันที่ 21 กันยายน 2560