E-Money
E-Form

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน

นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ รอง ผอ.สพป.นครสวรรคฺ์ เขต 2 ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน ของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  โดยวิทยากร นางรัตติยา วานิชสวัสดิ์ชัย นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ณ ห้องประชุมลานกยูง สพป.นครสวรรค์ เขต 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 /ภาพ... พงศธร แรงเขตวิทย์/พรพรรณ กรอกรวม