กิจกรรม "เข้าแถวเคารพธงชาติ"

ภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ในวันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ สนามหญ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

Read more: กิจกรรม "เข้าแถวเคารพธงชาติ"

อบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ Boot Camp

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ตามแนวทาง Communicative Approach และ Active Learning อย่างเหมาะสมในบริบทของคนไทย ระหว่าง วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมเขาหลวง

Read more: อบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ Boot Camp

การตรวจ ติดตาม ประจำเขตตรวจราชการที่ 18

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 รับการตรวจ ติดตาม ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 18

Read more: การตรวจ ติดตาม ประจำเขตตรวจราชการที่ 18

ศึกษาดูงาน องค์กรคุณธรรม ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน โครงการองค์คุณธรรม ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก จ.พิจิตร

Read more: ศึกษาดูงาน องค์กรคุณธรรม ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก

กิจกรรมทำบุญวันพระ

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 (วันพระ) เวลา 7.00 น. เจ้าหน้าที่ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ร่วมกันทำบุญในตอนเช้า ณ วัดสระแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Read more: กิจกรรมทำบุญวันพระ

ประชุมพิจารณางบซ่อมแซมบ้านพักครู

การประชุมพิจารณางบซ่อมแซมบ้านพักครู โดยคณะ อ.ก.ต.ป.น. ด้านงบประมาณ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: ประชุมพิจารณางบซ่อมแซมบ้านพักครู

ปฐมนิเทศ / บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 7 บัญชีปี 2561

การปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุ ใน ครั้งที่ 7 ของบัญชี ปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเขาหลวง โดย นายสัญชัย พวงมาลี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Read more: ปฐมนิเทศ / บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 7 บัญชีปี 2561

ทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562

Read more: ทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ก.ต.ป.น. ศึกษาดูงาน สพม.32 (จ.บุรีรัมย์)

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะ ก.ต.ป.น. และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

Read more: ก.ต.ป.น. ศึกษาดูงาน สพม.32 (จ.บุรีรัมย์)

แนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

ก.ต.ป.น. ศึกษาดูงาน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

คณะ ก.ต.ป.น. และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

Read more: ก.ต.ป.น. ศึกษาดูงาน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

กิจกรรม "เข้าแถวเคารพธงชาติ"

ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เหล่าบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ร่วมกันทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

Read more: กิจกรรม "เข้าแถวเคารพธงชาติ"

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

กิจกรรม "ปฏิบัติธรรมนำสมาธิ"

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม "ปฏิบัติธรรมนำสมาธิ"

Read more: กิจกรรม "ปฏิบัติธรรมนำสมาธิ"

ประชุมคณะกรรมการการนิเทศขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการการนิเทศขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ณ ห้องประชุมเขาหน่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Read more: ประชุมคณะกรรมการการนิเทศขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562

Read more: มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more: ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุม อ.ก.ต.ป.น.

สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุม อ.ก.ต.ป.น.