แผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปี 2563

การติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA)

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ต้อนรับคณะติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA) ของทีมที่ปรึกษาระดับภูมิภาค ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

Read more: การติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ

Read more: ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ

ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผนได้จัดการประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมลานนกยูง ซึ่ง นายสัญชัย พวงมาลี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี ผอ.โรงเรียน กลุ่มเป้าหมายทั้ง 14 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม

Read more: ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ป.1-ม.6

ประชุม ก.ต.ป.น.

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: ประชุม ก.ต.ป.น.

ศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาฯ

กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.ชลบุรี , สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง และ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง

Read more: ศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาฯ

ประชุมเลื่อนขั้นพิจารณาเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.)

การประชุมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตค. 62) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: ประชุมเลื่อนขั้นพิจารณาเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตเพื่อประเมิน ITA

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ในวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตเพื่อประเมิน ITA

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง โดยมี ดร.เอกชัย จันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จาก ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรในการอบรม

Read more: อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ประชุมพิจารณางบครุภัณฑ์ ปี 2563 (เพิ่มเติม)

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมพิจารณางบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม โดยมีคณะ อ.ก.ต.ป.น. ด้านงบประมาณเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: ประชุมพิจารณางบครุภัณฑ์ ปี 2563 (เพิ่มเติม)

การติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA)

ในวันที่ 5 กันยายน 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ต้อนรับ คณะทีมที่ปรึกษา IQA ประจำภูมิภาค ณ ห้องประชุมลานนกยูง ที่มาติดตามควาบคืบหน้า การดำเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย ทั้ง 6 กลุ่มโรงเรียน นำเสนอความคืบหน้า

Read more: การติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA)

สพป.เพชรบุรี เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน องค์กรคุณธรรม และเขตสุจริต

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เพชรบุรี เขต 2

Read more: สพป.เพชรบุรี เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน องค์กรคุณธรรม และเขตสุจริต

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ" ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครสวรรค์

Read more: อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ"

การประชุมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการสร้างจิตสำนึก และความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: การประชุมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสมบุญ ทิพรังศรี ผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ) ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

Read more: การติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมลงนามถวายพระพร และปลูกต้นไม้

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร และปลูกต้นไม้ โดยมีบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

Read more: กิจกรรมลงนามถวายพระพร และปลูกต้นไม้