การแข่งขัน Spelling Bee และ Speaking Skill ปี 2563

การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
การแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee) และการแข่งขันทักษะการพูด (Speaking Skill) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: การแข่งขัน Spelling Bee และ Speaking Skill ปี 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายสัตย์ปฏิญาณ

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายสัตย์ปฏิญาณ

การติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

การติดตามเชิงประจักษ์
การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: การติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

Sight for Kids มอบแว่นตาเด็ก

Sight for Kids โครงการสายตาดี เพื่อเยาวชนของชาติ โดย สโมสรไลออนส์สากล
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: Sight for Kids มอบแว่นตาเด็ก

กิจกรรมทำบุญวันพระ และจิตอาสาพัฒนาวัด

ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เหล่าเจ้าหน้าที่ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญวันพระ และปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดสระแก้ว ,วัดลาดยาว และวัดศรีสุธรรมาราม

Read more: กิจกรรมทำบุญวันพระ และจิตอาสาพัฒนาวัด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Read more: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

กิจกรรม ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA 2020

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรม ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA 2020 (เขตสุจริต)
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

Read more: กิจกรรม ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA 2020

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ITA Online

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 32 โรงเรียน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมเชิงปฏิบัติการ ITA Online

กิจกรรม จิตอาสาเลี้ยงอาหารเด็ก และบริจาคสิ่งของ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารเด็กและบริจาคสิ่งของ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี

Read more: กิจกรรม จิตอาสาเลี้ยงอาหารเด็ก และบริจาคสิ่งของ

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต ปีงบ 2563

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสุจริตในปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมลานนกยูง วันที่ 8 สิงหาคม 2563

Read more: ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต ปีงบ 2563

กิจกรรม "เข้าแถวเคารพธงชาติ"

ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 บุคลากร สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดทุกวันจันทร์

Read more: กิจกรรม "เข้าแถวเคารพธงชาติ"

ประชุม องค์กรคุณธรรม(ต้นแบบ)

การประชุมชี้แจงกิจกรรม การดำเนินงานโครงการองค์กรคุณธรรม(ต้นแบบ)
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุม องค์กรคุณธรรม(ต้นแบบ)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

จัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก(ระดับอำเภอ)

การจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ โดยมี นายอำเภอ, ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่, ผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดเล็ก, ผู้แทนชุมชน, ผู้แทนผู้ปกครอง, ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะทำงานระดับอำเภอในการจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก

Read more: จัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก(ระดับอำเภอ)