ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2561

ในวันที่ 10 เมษายน 2561 กลุ่มนิเทศฯ ได้จัดการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA แก่บุคลากรภายในสำนักงานเขต ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2561

การประชุมผู้รับผิดชอบแบบติดตามและประเมินผล

ในวันที่ 10 เมษายน 2561 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดการประชุมผู้รับผิดชอบแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: การประชุมผู้รับผิดชอบแบบติดตามและประเมินผล

ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ

ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09:30 น ได้จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) แก่ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ

อบรมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

Read more: อบรมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) และจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณที่ยังไม่ครบภาคเรียนที่ 2/2560 (30%)

รับข้อสอบการอ่าน RT, การสอบการอ่าน RT และการตรวจคะแนนการอ่าน

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้รับข้อสอบการอ่านจากส่วนกลาง และได้ส่งมอบแก่กลุ่มโรงเรียน

Read more: รับข้อสอบการอ่าน RT, การสอบการอ่าน RT และการตรวจคะแนนการอ่าน

ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่

ในวันที่ 5 เมษายน 2561 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นำโดยนายสมใจนึก เทียนสันต์ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่ นายนฤพน สดสี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สู่ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Read more: ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่

ตรวจอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี และโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง เกี่ยวกับการติดตั้งใช้งานอินเทอร์เน็ต และยังได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนครู

Read more: ตรวจอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

แนวทางจัดทำหลักสูตรปฐมวัย / ชุดกิจกรรมคำคล้องจอง / เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

Read more: แนวทางจัดทำหลักสูตรปฐมวัย / ชุดกิจกรรมคำคล้องจอง / เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

การประชุมชี้แจงการจัดสอบการอ่าน และการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมลานนกยูง สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการสอบการอ่าน (RT) และการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง นำทีมโดย ศน.พินิจ เชื้อแพ่ง และ ศน.วาณี ฝนทั่ง

Read more: การประชุมชี้แจงการจัดสอบการอ่าน และการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง

รับสมัครข้าราชการเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง หรือย้าย หรือโอน ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

การติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์

 

กศจ.นครสวรรค์ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลือนนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2560-2561 โดยมอบให้ นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนสาธิต ม.นครสวรรค์ นายกิตติเชษฐ์ อักษร ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขาทอง บ้านซับผักกาด บ้านหนองไม้แดง วัดหัวงิ้วและ รร.พยุหะวิทยา ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561

Read more: การติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์