กิจกรรมทำบุญวันพระ

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 (วันพระ) เวลา 7.00 น. เจ้าหน้าที่ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ร่วมกันทำบุญในตอนเช้า ณ วัดสระแก้ว

Read more: กิจกรรมทำบุญวันพระ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ปฐมวัย)

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ "โรงเรียนสุจริต"

Read more: อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ปฐมวัย)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคล

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกาา ภายใต้ชื่อ "โรงเรียนสุจริต" ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2562

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562

Read more: การแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2562

ติดตามการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม ปี 2562

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้รับการติดตามการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ปี 2562

Read more: ติดตามการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม ปี 2562

ประกาศรับย้าย รับโอน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

กิจกรรม CSR โครงการองค์กรคุณธรรม

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้ดำเนินการกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ภายใต้โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ณ โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง

Read more: กิจกรรม CSR โครงการองค์กรคุณธรรม

ตรวจข้อสอบ NT (อัตนัย)

ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดการประชุมเพื่อตรวจข้อสอบ NT (อัตนัย) ก่อนทำการส่งกระดาษคำตอบให้แก่ สพฐ. ต่อไป

Read more: ตรวจข้อสอบ NT (อัตนัย)

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สพป.แพร่ เขต 1)

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สพป.แพร่ เขต 1 ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานและการสร้างเครือข่าย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Read more: ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สพป.แพร่ เขต 1)

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นางสาวกฤษณาพร สายรอด ศึกษานิเทศก์ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ณ โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้

Read more: ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรม ต้นแบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

Read more: ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรม ต้นแบบ

ประชุมกรรมการสอบ NT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดประชุมกรรมการสอบ NT ณ ห้องประชุมลานนกยูง ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 นำทีมโดยนางสาวกฤษณาพร สายรอด ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ การประชุมแบ่งออกเป็น 2 รอบ 1.รอบเช้า กลุ่มอำเภอลาดยาว ชุมตาบง และแม่เปิน 2.รอบบ่าย กลุ่มอำเภอบรรพตพิสัย และแม่วงก์ โดยในการประชุมได้มีการชี้แจ้งถึงบทบาทหน้าที่ และการดำเนินการ ของกรรมการคุมสอบ ประธานสนามสอบ และผู้ประสานงานสนามสอบ

Read more: ประชุมกรรมการสอบ NT

ศึกษาดูงานเขตสุจริต ปี 2562

คณะบุคลการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

Read more: ศึกษาดูงานเขตสุจริต ปี 2562

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%

อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ปี 2562

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง โดยมี นายสมใจนึก เทียนสันต์ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติวิทยากรจาก นางบุณยาพร วัตจันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลำพูน

Read more: อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ปี 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ องค์กรคุณธรรม ต้นแบบ ปี 2562

ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จึงได้จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ องค์กรคุณธรรม ต้นแบบ ให้กับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง สพป.นครสวรรค์ เขต 2 โดยมี นายจันทบูรณ์ เขตการ รอง.ผอ.สพป.นว.2 เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้จากการอบรมทำให้ได้คุณธรรมอัตลักษณ์ คือ "ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และความสามัคคี"

Read more: อบรมเชิงปฏิบัติการ องค์กรคุณธรรม ต้นแบบ ปี 2562

โปรแกรมจัดทำแผนปฏิบัติการ คำนวนค่าเงินอุดหนุน ของสถานศึกษา

สอบการอ่าน ป.1

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ดำเนินการจัดสอบการอ่าน ป.1 พร้อมกันทุกโรงเรียน

Read more: สอบการอ่าน ป.1