การติดตามการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมฯ ครูแกนนำ อย.น้อย

สำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครสวรรค์
ติดตามการดำเนินกิจกรรมการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมฯ ครูแกนนำ อย.น้อย พร้อมทั้งให้ความรู้ เรื่องพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสม (ฉลากโภชนาการและสารปนเปิ้อนในอาหาร)
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วันที่ 15 ตุลาคม 2563

Read more: การติดตามการใช้รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมฯ ครูแกนนำ อย.น้อย

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 25 -27 กันยายน พ.ศ.2563
ณ เดอ มาลา สุโขทัย
โดยมีนายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธาน

Read more: การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมเชิงปฎิบัติการ IQA และ Google Classroom

การประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้คู่มือฯ และ Google Classroom ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance System)
ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: การประชุมเชิงปฎิบัติการ IQA และ Google Classroom

ศึกษาดูงาน ก.ต.ป.น. ปี 2563

การศึกษาดูงาน การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.
ณ สพป.สุโขทัย เขต 2
ในวันที่ 25 กันยายน 2563

Read more: ศึกษาดูงาน ก.ต.ป.น. ปี 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ โดยมีนายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุม

Read more: ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียน

ศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างพัฒนาฯ ผอ. และ ข้าราชการครู ปี 2563

กิจกรรมศึกษาดูงาน
โครงการเสริมกสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู (คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหาร) และยกย่องเชิดชูเกียรติและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563
ในวันที่ 21-22 กันยายน 2563
ณ โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง จ.เพชรบูรณ์

Read more: ศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างพัฒนาฯ ผอ. และ ข้าราชการครู ปี 2563

โครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพ ผอ. และ ข้าราชการครู ปี 2563

โครงการเสริมกสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู (คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหาร) และยกย่องเชิดชูเกียรติและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563
ในวันที่ 20 กันยายน 2563
ณ หอประชุมเขาหลวง

Read more: โครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพ ผอ. และ ข้าราชการครู ปี 2563

นโยบายและจุดเน้นของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในวันที่ 16 กันยายน 2563
ณ หอประชุมเขาหลวง

Read more: การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป

ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรม

การศึกษาดูงานองค์กรณ์คุณธรรม ณ สพม.39 ในวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยมีนายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ เป็นผู้นำคณะในการศึกษาดูงานครั้งนี้

Read more: ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรม

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดโดยตรงได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Mj-JDwX-6JpnA1esWMu-CcaHkxl9esZV/view

Read more: บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การคัดเลือกครูคณิตฯ ที่มีนวัตกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนฯ

การคัดเลือกครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่มีนวัตกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนให้คิดเลขเป็น คิดเลขคล่องเป็นแบบอย่างได้ ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563

Read more: การคัดเลือกครูคณิตฯ ที่มีนวัตกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนฯ