กิจกรรม PLC โครงการเขตสุจริต

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (PLC)
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมลานนกยูง
โดยมีบุคลากรของทำสำนักเขต เข้าร่วมทำกิจกรรม

Read more: กิจกรรม PLC โครงการเขตสุจริต

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ CSR

บุคลากร สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นำโดยนายจันทบูรณ์ เขตการ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และนายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ณ วัดลาดยาว และ โรงเรียนไตรประชาสามัคคี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564

Read more: กิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ CSR

ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ITA Online 2564

สพป.นครสวรรค์ เขต  2 จัดประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online ปี 2564 

ในวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ITA Online 2564

กิจกรรมทำบุญวันพระ

ในวันพระ วันที่ 24 มิถุนายน 2564
นายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พร้อมกับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ วัดลาดยาว

Read more: กิจกรรมทำบุญวันพระ

กิจกรรม PLC ผู้บริหารสถานศึกษา โครงการเขตสุจริต

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
หลังจากการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน EIT กิจกรรม PLC ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ของตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำจากการประเมิน ITA Online ปีงบประมาณ 2563

Read more: กิจกรรม PLC ผู้บริหารสถานศึกษา โครงการเขตสุจริต

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
บุคลากรของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นำโดยนายเสถียร ตรีศรี ผอ.สพป.นว.2 ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

Read more: กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Attachments:
Download this file (O27n01 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561.pdf)O27n01 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561.pdf[ ]378 kB
Download this file (O27n02 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561.pdf)O27n02 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561.pdf[ ]92 kB
Download this file (O27n03 แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.pdf)O27n03 แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.pdf[ ]8666 kB
Download this file (O27n04 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553.pdf)O27n04 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553.pdf[ ]347 kB
Download this file (O27n05 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย.pdf)O27n05 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย.pdf[ ]280 kB
Download this file (O27n07 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ.2544.pdf)O27n07 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ.2544.pdf[ ]1728 kB
Download this file (O27n09 แนวปฏิบัติ ในการดำเนินการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ สพฐ.pdf)O27n09 แนวปฏิบัติ ในการดำเนินการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ สพฐ.pdf[ ]417 kB
Download this file (O27n10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555.pdf)O27n10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555.pdf[ ]234 kB
Download this file (O27n11 แนวปฏิบัติระเบียบและหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์.pdf)O27n11 แนวปฏิบัติระเบียบและหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์.pdf[ ]4612 kB
Download this file (O27ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร.pdf)O27ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร.pdf[ ]8153 kB
Download this file (O27ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรการให้คุณให้โทษ.pdf)O27ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรการให้คุณให้โทษ.pdf[ ]7966 kB
Download this file (O27พัฒนาบุคลากร.pdf)O27พัฒนาบุคลากร.pdf[ ]2777 kB
Download this file (O27สรรหาคัดเลือกแต่งตั้งบุคลากร.pdf)O27สรรหาคัดเลือกแต่งตั้งบุคลากร.pdf[ ]12536 kB
Download this file (O27สรรหาคัดเลือกแต่งตั้งบุคลากร2.pdf)O27สรรหาคัดเลือกแต่งตั้งบุคลากร2.pdf[ ]12263 kB

กิจกรรม PLC (นำเสนอ) โครงการเขตสุจริต

สืบเนื่องจากวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่บุคลากรของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ร่วมกันทำกิจกรรม PLC เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหา และแนวทางแก้ไข ของตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำ จากผลการประเมิน ITA Online ของปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา
โดยในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เป็นการนำเสนอวิธีการและแนวทางการแก้ไขข้างต้น

Read more: กิจกรรม PLC (นำเสนอ) โครงการเขตสุจริต

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชุดฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทย "อ่านได้ ลายมือสวย"

ชุดฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทย "อ่านได้ ลายมือสวย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยในชุดฝึกประกอบไปด้วย คำอ่านเขียน 15 ประเภท ได้แก่

Read more: ชุดฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทย "อ่านได้ ลายมือสวย"

การแต่งกายผ้าไทย

 เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ร่วมกันแต่งกายผ้าไทยทุกวันอังคาร และวันศุกร์

Read more: การแต่งกายผ้าไทย