หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 
รหัสประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลงทะเบียนผู้ใช้
หมายเหตุ 1.ใช้ User และ Password เดียวกับ สลิปเงินเดือน
2.หากลืมรหัสผ่านหรือไม่สามารถ Login ได้ กรุณาติดต่อนางสาวพรพรรณ กรอกรวม