หนังสือรับภาษี ณ ที่จ่าย
 
เลขที่บัตรประชาชน :
ปีภาษี :