ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน
สถิติการเข้าใช้งาน
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
15533 2 มี.ค. 59 ทั่วไป  ขออนุญาตไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์/1
15532 1 มี.ค. 59 ทั่วไป  รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
15531 1 มี.ค. 59 ทั่วไป  รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้บรรจุเข้ารับราชการ โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
15530 1 มี.ค. 59 ทั่วไป  รายงานผลโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคลองไทร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
15529 1 มี.ค. 59 ทั่วไป  การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่เป็น Best Practice กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 151 แห่ง /114
15528 1 มี.ค. 59 ทั่วไป  ส่งรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกกว้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
15527 1 มี.ค. 59 ทั่วไป  การแจ้งสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูบรรจุใหม่ โรงเรียนบ้านปางสุด กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
15526 1 มี.ค. 59 ทั่วไป  รายงานข้อมูลจ่ายจริงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 โรงเรียนวัดอ่างทอง กลุ่มนโยบายและแผน/1
15525 1 มี.ค. 59 ทั่วไป  รายงานข้อมูลจ่ายจริงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ กลุ่มนโยบายและแผน/1
15524 1 มี.ค. 59 ทั่วไป  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดจิกลาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
15523 1 มี.ค. 59 ทั่วไป  การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดอ่างทอง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
15522 1 มี.ค. 59 ด่วนที่สุด  ขออนุญาติไปราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) กลุ่มอำนวยการ/1
15521 1 มี.ค. 59 ทั่วไป  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนจันทราราษฎร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
15520 1 มี.ค. 59 ทั่วไป  ส่งแบบรายงาน OUC 3 โรงเรียนบ้านทุ่งตัน กลุ่มนโยบายและแผน/1
15519 1 มี.ค. 59 ทั่วไป  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) กลุ่มตรวจสอบภายใน/1
15518 1 มี.ค. 59 ทั่วไป  แก้ไข รายงานเงินคงเหลือประจำวันประจำเดือน มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านปางสุด ยกเลิก/ยกเลิก
15517 1 มี.ค. 59 ทั่วไป  รายงานข้อมูลจ่ายจริงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 กลุ่มนโยบายและแผน 151 แห่ง /121
15516 1 มี.ค. 59 ทั่วไป  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดจิกลาด กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
15515 1 มี.ค. 59 ทั่วไป  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน โรงเรียนบ้านปางขนุน กลุ่มตรวจสอบภายใน/1
15514 1 มี.ค. 59 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 แห่ง /3
15513 1 มี.ค. 59 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 แห่ง /2
15512 1 มี.ค. 59 ทั่วไป  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 แห่ง /3
15511 1 มี.ค. 59 ทั่วไป  รายงานรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง กลุ่มบริหารงานบุคคล/ -
15510 29 ก.พ. 59 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 154 แห่ง /118
15509 29 ก.พ. 59 ด่วนที่สุด  แบบรายงาน OUC 3 ของโรงเรียนในสังกัด กลุ่มนโยบายและแผน 151 แห่ง /122
15508 29 ก.พ. 59 ทั่วไป  รายงานจำนวนนักเรียนขาดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
15507 29 ก.พ. 59 ทั่วไป  ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ กลุ่มอำนวยการ/1
15506 29 ก.พ. 59 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานการรับคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย กลุ่มบริหารงานบุคคล 151 แห่ง /118
15505 29 ก.พ. 59 ทั่วไป  ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์(สายอาชีพ)ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านตะกรุด/1
15504 29 ก.พ. 59 ทั่วไป  ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์(สายอาชีพ)ปีการศึกษา 2559 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์/1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System