รับข้อสอบการอ่าน RT, การสอบการอ่าน RT และการตรวจคะแนนการอ่าน

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้รับข้อสอบการอ่านจากส่วนกลาง และได้ส่งมอบแก่กลุ่มโรงเรียน

×
Show more... (85 ภาพ)