Display # 
Title Author Hits
เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) Written by Plyfah 83
ประกาศ แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ (www.nsw2.go.th) Written by Plyfah 29
ประกาศมาตรการป้องภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Written by Plyfah 135
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ปี 2561 Written by Plyfah 212
แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ Written by Plyfah 238
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Written by admin Top 175
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ Written by Plyfah 336
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 Written by admin Top 698
ประกาศ ศธจ.นครสวรรรค์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 Written by admin Top 5094
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560 Written by Plyfah 499